Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

Листи Тараса Шевченка

Тут подано листи майже 22-річного періоду: від 15 листопада 1839 р. (дата найранішого відомого листа, адресованого братові Микиті Шевченку) до 24 лютого 1861 р. (дата буквально передсмертного листа І. М. Мокрицькому). Вміщено 237 приватних листів, 15 офіційних листів та ділових паперів, 4 колективних листи, підписані Шевченком. В одному хронологічному ряду з листами до індивідуальних адресатів подано листи до редакцій газет та приписки поета в листах інших осіб. Вперше введено у видання листи адресовані В. М. Репніній (червень 1844 р.), О. І. Бутакову (1850), О. С. Уварову (1859), В. В. Тарновському-старшому (1859), приписку Шевченка в листі П. О. Куліша до О. М. Бодянського від 10 січня 1847 р., колективний лист представників петербурзької громадськості від 26 грудня 1858 р. В. Ф. Адлербергу.

Розширено розділ «Офіційні листи», який нині налічує 15 одиниць.

Тексти подаються за автографами, а в разі їх відсутності – за першодруками. Вперше в академічному виданні за автографами подано 16 листів Шевченка до Бр. Залеського, що дозволило внести в текст суттєві виправлення. За іншим джерелом – публікаціями в журналі «Основа» – подаються листи поета до В. Г. Шевченка, причому цензурні пропуски відновлюються за публікаціями львівського часопису «Правда». У текстах збережено авторські дати, а також особливості мови й авторського написання прізвищ різних осіб. Криптоніми розкриваються в квадратових дужках; так само подаються й інші редакторські кон’єктури. Дрібні орфографічні помилки й пропущені літери виправляються без застереження.

Тексти розміщено в хронологічному порядку. Датування ряду листів уточнено, у зв’язку з чим деякі з листів переставлено на відповідне місце (наприклад, лист До Бр. Залеського від кінця 1855 – початку 1856 р., який в академічному шеститомнику мав редакторську дату «вересень – листопад 1853 р.»; у листі до Я. Г. Кухаренка колишня дата «кінець лютого 1843 р.» уточнена: «31 січня 1843 р.»; гадана дата листа до О. О. Оболонського «вересень 1859 р. – 1 серпня 1860 р.» уточнена як «липень 1860 р.» тощо). Обгрунтування датування подане в коментарях.

Коментарі складаються з двох частин – текстологічної та реального коментаря. Текстологічний коментар подає відомості у такому порядку:

прізвище адресата;

редакторська дата;

джерело, за яким подається текст;

обґрунтування редакторського датування – в разі відсутності чи неповноти авторської дати;

першодрук;

відомості про зібрання творів, у якому лист (чи інший матеріал) уміщений вперше;

дані про лист, на який відповідає Шевченко;

відповідь кореспондента на цей лист (якщо вона відома);

інші відомості – в разі необхідності.

Реальний коментар розкриває обставини, в яких написано листа, подає відомості про згаданих у листі осіб і взаємини з ними Шевченка, а також уточнює топоніми, дає докладні бібліографічні довідки про названі в листах видання, відсилки до попередніх листів з приводу тих моментів, про які йшлося раніше, тощо. Коментарі широко документуються посиланнями на джерела наведених у них відомостей. Тут зазначено й редакторські кон’єктури, скориговано шевченківське написання прізвищ тощо.