Початкова сторінка

Тарас Шевченко

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 610 1859 р. грудня 17. – Відношення міністра народної освіти Є.П.Ковалевського до шефа жандармів В.А.Долгорукова з проханням повідомити про можливість призначення В.М.Білозерського редактором журналу «Основа», программа якого надсилається.

Г-ну главному начальнику над III отделением с. е. и. в. канцелярии

17 декабря 1859 г., № 2573

О г-не Белозерском

Экспедитор государственной канцелярии, надворный советник Василий Белозерский, просит о д[оз]волении ему издавать ежемесячный южнорусский литературно-ученый журнал под названием «Основа» [744].

Имея честь препроводить у сего к вашему сиятельству программу, по коей предполагается издавать вышеозначенный журнал, я обращаюсь к вам, милостивый государь, с покорнейшею просьбою почтить меня уведомлением, с возвращением программы, не встречается ли по делам III отделения с. е. и. в. канцелярии каких-либо препятствий к дозволению г-ну Белозерскому быть редактором периодического издания.

Министр народного просвещения Е. Ковалевский

Директор А. [підпис нерозбірливий]

Помітка про одержання: 18 декабря 1859 г.

Помітки: 1. При сем представляется справка о нем. 2.19 декабря. 3. Отвечать, что по таким-то причинам полагалось бы неудобным давать надобным разрешение лицам, участвовавшим в тайных обществах [Долгоруков].

Ч. IV, арк. 296. Оригінал.


Примітки

744. «Основа» – перший український громадсько-політичний і літературно-мистецький журнал. Друкувався в Петербурзі щомісяця у 1861 – 1862 pp. під редакцією В. М. Білозерського з участю П. О. Куліша, М. 1. Костомарова. В журналі співробітничали Т. Г. Шевченко, Марко Вовчок, М. О. Максимович, О. Ф. Кістяківський та ін. В «Основі» друкувались дослідження з історії, етнографії та літературно-критичні твори. Частина матеріалів друкувалась російською мовою. «Основа» відіграла значну роль у розвитку української мови, літератури і мистецтва на засадах реалізму і народності, обстоювала навчання українською мовою.

Подається за виданням: Кирило-Мефодіївське товариство. – К.: Наукова думка, 1990 р., т. 1, с. 464 – 465.