Start page

Taras Shevchenko

Encyclopedia of the life and works

?

Nizhny Novgorod, 1857 – 1858

Bohdan Khmelnytsky before Crimean khan

Annunciation Cathedral in Nizhny Novgorod

Portrait of P. A. Ovsyannikov

Pechersk monastery in Nizhny Novgorod

Archangel Cathedral in Nizhny Novgorod

Elias church in Nizhny Novgorod

View of Nizhny Novgorod

Church of St. Nicholas in Nizhny Novgorod

Annunciation monastery in Nizhny Novgorod

Portrait of a couple Jacobi

Head of Christ

Portrait of A. Herzen

Self-portrait 1857

Self-portrait 1858

Portrait of C.A. Schreiders

Portrait of a police officer

Portrait of A. K. Kadnytsky

Portrait of N. A. Frelich

Portrait of a child