Start page

Taras Shevchenko

Encyclopedia of the life and works

?

Kazakh

Taras Shevchenko. Kazakh

Taras Shevchenko. Kazakhs. Fragment on back of sheet 9 of album 1846 – 1850 № 109